Algemene Verordening Gegevensbescherming - Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten in de trainings- coachings- en adviespraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke


De persoonsgegevens worden verwerkt door de directeur en enige medewerker:
Erik Reijnders 

Reijnders Advies & Ontwikkeling

Domineesteeg 20

7261 AS  RUURLO

Telefoon: 06-52421647

email: erik@samenveranderen.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens


Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website (inschrijfformulieren), via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden zoals uw werkgever, in het kader van bijvoorbeeld een door u te volgen training.

 

Persoonsgegevens


Reijnders Advies & Ontwikkeling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•    NAW-gegevens
•    Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
•    Geboortedatum
•    Geslacht
•    Werkervaring
•    Adresgegevens van eventuele opdrachtgever/werkgever


Doeleinden


Reijnders Advies & Ontwikkeling verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•    Het onderhouden van contact per telefoon, email, persoonlijk of post;
•    Het bieden van een training, coaching- of adviestraject 
•    Een goede en efficiënte dienstverlening;
•    Het informeren omtrent nieuwe of gewijzigde activiteiten, produkten of omtrent actuele ontwikkelingen
•    Beheer van het cliëntenbestand;
•    Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
•    Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
•    Facturering;
•    Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
•    Nakoming van wettelijke verplichtingen;
•    Het voeren van geschillen.


Waarop is de verwerking gebaseerd


Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een training, coachings- of adviestraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
•    De verbetering van onze diensten;
•    De bescherming van onze financiële belangen;
•    Beveiliging en het beheer van onze systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden


In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens, indien noodzakelijk, worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals derden die worden ingeschakeld bij een met hen samen te verzorgen training. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens nimmer verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren


De trajectrelevante gegevens worden na 10 jaar gewist en verwijderd.
De persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven in onze database behouden.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe wij uw gegevens beveiligen


Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals beveiligingsprogramma’s en een wachtwoord.  


Cookies


Op de website www.samenveranderen.nl worden geen cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. 


Internet


Reijnders Advies & Ontwikkeling plaatst géén herkenbare persoonsgegevens op haar website www.samenveranderen.nl m.u.v. zogeheten stockfoto’s en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden.


Uw rechten


U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, ontvangt u binnen 2 maanden een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Aan dat verzoek voldoen wij binnen een maand.
Indien u geen prijs stelt op informatie van onze organisatie of onze activiteiten, kunt u ons hiervan per email op de hoogte stellen. Uw adres wordt dan uit ons adressenbestand verwijderd.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:


Reijnders Advies & Ontwikkeling t.a.v. Erik Reijnders
Domineesteeg 20
7261 AS  RUURLO
Per email: erik@samenveranderen.nl
Telefoon: 06-52421647


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring


Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website www.samenveranderen.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 november 2021.